Господарський, цивільний та адміністративний договори проблеми розмежування

Предыдущая17181920212223242526272829303132Следующая

Розмежовувати госп дог з адм. та цив складніше порівняно з розмежуванням цивільного і адміністративного.

Розмежування необх. для уніфікації порядку розгляду спорів.

Спільні риси з цивільними договорами: 1)Наявн. майн елем2)Дотрим прц рівн сторін в окремих випадках (поза межами д впливу)

Спільні риси з адміністративними договорами: 1)Дог спрям на орг госп дія (дог спрям на утворення д господарського обєднання, договір про спільну інвестиційну діяльність за участю органів місцевого самоврядування, договори що опосередковують д-приватне партнерство).

Особливі ознаки господ догворів: 1) Особливий суб склад- між суб госп, та/або суб орг-госп зоб2)Опосередкування такими договорами відносин щодо організації та/або здійснння господарськоі діяльності3)Поєднання майнових та організаційних елементів4)Їх спрямування на задоволення як публічних так і приватних інтересів5)Застосування щодо таких договорів планування (державний рівнень, регіональний, внутрішньофірмове)6)Обмеження принц св договору (з урахування публічного інтересу (д контракти), інтересів власника –дочірнє і материнське підприємство) і рівності сторін

ЦИВІЛЬНИЙ І ГОСПОДАРСЬКИЙ

Традиційно визнається, що «співвідношення господарських договорів з цивільно-правовими є співвідношення загального і особливого». Однак сказати так сьогодні — значить спростити проблему. Адже господарські договори часто включають організаційну складову, що не властива цивільно-правовим договорам (приватно правовим) договорам

(Дисертація Черешнюк) Основними ознаками, які відрізняють господарський договір від цивільно-правового, є: 1) особливий суб’єктний склад (для визнання договору господарським необхідно, щоб хоча б одна із сторін мала статус суб’єкта господарювання); 2) мета договору (спрямовані на обслуговування господарської діяльності або досягнення господарських цілей, тоді як цивільні договори - для задоволення особистих, домашніх та сімейних потреб); 3) обмежена дія принципу свободи договору і рівності сторін (обов’язок укладення господарського договору у випадках державного замовлення або якщо сторона є визнаним монополістом на певному ринку товарів (ч.7 ст.181 ГК); дотримання державних фіксованих та регульованих цін (статті 189, 191 ГК) ), з урахуванням інтересів власника – дочірнє і материнське підприємство)).

АДМІНІСТРАТИВНИЙ І ГОСПОДАРСЬКИЙ

Проблеми в розмежуванні зумовлені недостатнім теоретичним обґрунтуванням поняття введення до законодавства України дискусійного поняття «адміністративний договір» та відсутністю визначення цього поняття та сфер застосування таких договорів,

(Дисертація Черешнюк)Основними відмінностями господарського договору від адміністративного є: 1) сфера застосування; адміністративні договори укладаються для задоволення публічних інтересів; господарські договори укладаються для реалізації приватних інтересів; хоча в багатьох випадках вони зачіпають і публічні інтереси, наявність перших значно переважає і є визначальною; 2) за спрямованістю договору: господарські договори укладаються у сфері майнових відносин, а адміністративні – у сфері управлінських відносин. Господарські договори у сфері державного господарювання опосередковують не управлінські відносини між органом держави та суб'єктом господарювання, а господарську діяльність по виготовленню та реалізації продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, і пов'язані із реалізацією державою своїх повноважень власника та функцій по забезпеченню життєдіяльності суспільства (Опосередкування госп договорами відносин щодо організації та/або здійснння господарськоі діяльності); 3) за суб’єктним складом: обов’язковим суб’єктом господарського договору є суб’єкт господарювання, а адміністративні договори укладаються між суб’єктами владних повноважень. 4) за обєктом договору: Об'єктом господарського договору за участю держави є не дії управлінського характеру, а дії по передачі майна, виконанню робіт, наданню послуг. С(лекція)Відмежування 1) Наявність пріоритетного публ чи прив інтересу (крит не зовсім коректний оскільки і у сфері госп відн наявний і перший і другий, сфера госп є достатньо публічною, оск суб госп діяльності досягають своєї мети за рахунок публіки)

Також є Загально-господарський інтерес (ст. 193 ГК – всі суб’єкти госп повинна вжити усіх заходів, для забезпечення заг-госп інтерес

2)За наявністю у відносинах субєктів владних повноважень (не слід відмежовувати на підставі вказівок що містяться в КАС оскільки статус суб владних повн є досить складним) - (є суб владних повн, що в адм відносинах – діють як суб владн повн, в госп – суб що реаліз госп компетенцію)

3) (О. Вінник) Тип функцій держави на виконання яких суб вступають у договірні відносини – для орг відн, чи як власники майна (адм договір – делегування повн самоврядним організаціям; госп – купівля частки під час приватизації)

Проблема:

1.Розмежування адм. і госп договорів навряд чи можливе на сьогоднішній день, оскільки в законодавстві чітких вказівок немає, а на теоретичному рівні вони є доволі складними конструкціями,

2.Єдиний по своїй суті господарський спір, що виникає з договірних відносин за участю держави, може штучно розриватися на дві частини: про визнання недійсним акта державного чи іншого органу та власне майновий або немайновий спір (наприклад, про зміну умов договору). Крім того, подання до адміністративного суду державою в особі її органів позовів проти суб'єкта господарювання у зв'язку з укладенням, виконанням, зміною та розірванням таких договорів, як уявляється, суперечитиме самій ідеї адміністративної юстиції: захисту прав та інтересів громадянина від порушень з боку держави, але ж ніяк не навпаки.

Зарубіжна практика: чітке визначення на рівні закону категорій справ які відносять до адм чи госп юрисдикції.

Пропонуєтьсявиключити з адм юрисдикції справи повязані з реалзі суб владних повн повн вдасника. Також пропонується уточними поняття суб владних повноважень.


0775583452198035.html
0775629616273574.html
    PR.RU™